BSK RadiatorBSK RadiatorBSK Radiator
081-933-7929 , 081-705-792
service@bskradiator.com
ราชบุรี

Preventive Maintenance

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆที่จะต้องขาดไฟฟ้าไม่ได้เลยกล่าวคือ จำเป็นต้องมีไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ไฟฟ้าหลักภายในประเทศ (ไฟหลวง) เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Set) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะไม่ทำให้ธรุกิจหรือกิจการในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน ภาคการท่องเที่ยวต่างๆภาคการเกษตร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม รีสอรท์ ตึกสูง อาคาร คอนโดที่อยู่อาศัย ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฯลฯ เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในเชิงธุรกิจ ต่อบุคคลและทรัพย์สิน หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด และแน่นอนสิ่งสำคัญที่จะตามมาก็คือ การซ่อมแซม ตัวอุปกรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator Set) แยกเป็น3 ส่วนที่สำคัญได้แก่ Alternator (เครื่องปั้่นไฟ.ได) Engine (เครื่องยนต์) Radiator (หม้อน้ำ) ซึ่งในปัจุบันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Gen Set ) มีราคาสูงจึงจำเป็นต้องมีการดูแลการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอและมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด เพื่อตอบสนองในการประกอบธรุกิจในภาคส่วนต่างๆให้เกิดผลกำไรที่ดีที่สุดการดูแลบำรุงรักษาแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้

การดูแลบำรุงรักษาแบบเฉิงป้องกัน Preventive Maintenance (PM) คือ การวางแผนในการซ่อมก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายนั้นเอง ซึ่งเป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ให้เกิดการเสียหาย โดยทั้วไปตารางระยะเวลาการบำรุงรักษา จะถูกแจ้งไว้ใน คูมือการใช้งานเครื่อง(Manual operetion & maintenance) จากผู้ผลิตเครื่อง หรือจากประวัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้บันทึกไว้ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลื่ยนกรองอากาศ เปลี่ยนกรอกโซลา กรอกน้ำมั้นเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำยาในหม้อน้ำ สายพาน ชุดประเก็น ซีล หรือโอริงต่างๆซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นคนกำหนดเพื่อเป็นการป้องกันก่อนเครื่องจะเกิดการชำรุดเสียหาย

  • การดูแลบำรุงรักษาแบบเฉิงการแก้ไข Corrective Maintenance (CM) คือ การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายแล้ว ซ่อมตอนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้ใช้งาน หรือเกิดการขัดข้องระหว่างการใช้งานโดยไม่รู้ว่าเครื่องยนต์จะเกิดการขัดข้องเป็นสาเหตุให้ต้องหยุดการใชงานชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลื่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนั้นเอง
  • การดูแลบำรุงรักษาตามสภาพ (Predictive Maintenance) คือ การบำรุ่งรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมตามสภาพและเวลาโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังไปยังอดีตเพื่อที่จะกำหนดความสำคัญในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมให้ดีที่สุด โดยอาศัยสัญญาณจากหน้าบัดแสดงผลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Contro panel) ซึ่งโดยทั้วไปหน้าบัดแสดงผลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะให้สัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย โดยการแจ้ง Errorเป็นรหัสตัวเลขต่างๆซึ่งจะทำให้เราเข้าใจและกำหนดจุดในการซ่อมแซมหรือบำรุ่งรักษาที่จำเป็นก่อนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเสียหายทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา สิ่งสำคัญคือเราต้องเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

 

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X